Sophiahemmet
Forskning

Psykologiskt stöd hjälper personer med diabetes

Utbildning, Okt 26, 2023

Psykologiskt stöd förbättrar förutsättningarna för det psykiska välmåendet för personer med diabetes typ 1. Det visar ny forskning från Sophiahemmet Högskola

Ingrid Wijk, doktorand vid Sophiahemmet Högskola, du disputerar med en avhandling om hur måendet hos personer med diabetes typ 1 påverkas av psykologiskt stöd. Varför har du intresserat dig för detta ämne?
– Som diabetessjuksköterska har jag länge varit intresserad av hur personer med diabetes hanterar att leva med sin långvariga sjukdom. I min forskning har jag velat ta reda på hur behovet av psykologiskt stöd ser ut och huruvida gruppbaserat psykologiskt stöd i form av en kurs gör någon skillnad för det fysiska och psykiska måendet.

Varför är det viktigt att ta reda på?
– Risken att utveckla psykisk ohälsa är större bland personer med diabetes typ 1 än hos allmänheten. Det kan exempelvis handla om depression, ångest och ätstörningar. Det är vanligt att uppleva stress relaterat till sjukdomen.

Hur genomfördes studien?
– 81 patienter delades in i två grupper där den ena fick sedvanlig vård på diabetesmottagning samt Acceptance and Commitment Therapy (ACT) vid sju tillfällen varannan vecka. Den andra gruppen fick enbart sedvanlig vård. ACT handlar kortfattat om hur vi kan lära oss att förhålla oss till stressande tankar och känslor. Tidigare forskning har visat lovande resultat kring ACT som stöd vid andra sjukdomar.

Vad visade dina studier?
– Vi såg en positiv effekt gällande psykologisk flexibilitet. Det innebär en ökad acceptans och en förmåga att inte gå upp i stressande tankar. Diabetes påverkar livet i olika grad och förmågan att förstå vad som är viktigt för just mig och hur jag ska nå dit är betydelsefullt för det psykiska måendet. Däremot kunde vi inte se någon förändring i glukosnivåerna hos deltagarna.

Hur kan din forskning vara till nytta för patienterna?
– Att vikten av psykologiskt stöd vid diabetes typ 1 kommer upp på agendan gynnar personer med diabetes och vården i stort. Det är viktigt att förstå hur tankar och beteenden hör ihop med det fysiska måendet och att det finns strategier för att uppnå en god psykisk och fysisk hälsa med diabetes.

Finns det något i detta som du skulle vilja utveckla mer?
– Jag tror att man kan utveckla formatet med ACT vidare. Kanske kan man hitta en kortare version som förenklar för patienterna men har samma effekt. Jag vill också understryka vikten av personcentrerad diabetesvård och att inte generalisera. Vissa upplever sjukdomen som begränsande, andra inte. Som patient är det viktigt att känna sig sedd som en person med unika behov. Det var något som tydligt kom fram under mina intervjuer.

Text: Maria Zaitzewsky Rundgren
Bild: Åsa L Winterqvist. Kolhydratsberäkning. Akryl på duk. 85×85 cm

Läs mer om Ingrid Wijk
Läs mer om forskning på Sophiahemmet Högskola