Sophiahemmet
Forskning

Flera orsaker till studenters psykiska ohälsa

Forskning, Utbildning, Jan 30, 2024

Den psykiska ohälsan bland studenter ökar. Enligt ny forskning från Sophiahemmet Högskola kan sexuella trakasserier, sexuellt våld och prokrastinering vara några av orsakerna. Den psykiska ohälsan låg däremot stabil under covid-19-pandemin, vilket överraskade forskarna.

Fred Johansson, doktorand vid Sophiahemmet Högskola, i din avhandling har du tittat på fyra faktorer som skulle kunna vara delförklaringar till den ökande psykiska ohälsan bland studenter. Varför har du valt detta ämne?
– I mitt tidigare arbete som psykolog inom barn- och ungdomspsykiatrin träffade jag många unga med psykisk ohälsa. Jag var nyfiken på vilka faktorer som är kopplade till ångest- och depressionssymptom hos unga studenter och valde att titta på fyra faktorer där det verkar ha skett förändringar under de senaste åren.

Vilka fyra faktorer undersöktes i avhandlingen och vad kom du fram till?
– Vi tittade på nivåer av psykisk ohälsa under covid-19 pandemin, dålig sömn, prokrastinering (uppskjutandebeteende) samt sexuella trakasserier och sexuellt våld. Vi fann att nivåerna av psykisk ohälsa var relativt stabila under de första månaderna av covid-19. Att dålig sömn är kopplat till ångest och depression visste vi sedan tidigare, men inte exakt varför. En hypotes är att dålig sömn skulle kunna förstärka den negativa effekten av andra riskfaktorer, till exempel ensamhet och riskbruk av alkohol. Vi fann dock att dessa två faktorer är kopplade till psykisk ohälsa, oberoende av sömnkvalitet. Högre nivåer av prokrastinering var tydligt kopplat till ångest- och depressionssymtom, liksom sexuella trakasserier eller sexuellt våld mot kvinnliga studenter.

Hur kom ni fram till detta?
– Med hjälp av upprepade frågeformulär som besvarades av studenter vid fem tillfällen under ett år ställde vi frågor om upplevelser av sexuella trakasserier, oönskad sexuell uppmärksamhet och sex mot ens vilja. Bland dem som utsatts för sexuella trakasserier och oönskad sexuell uppmärksamhet såg vi förhöjda nivåer av depressions och/eller ångestsymptom, men att dessa avtog över tid. För de som uppgett att de utsatts för sex mot sin vilja var nivåerna av psykiska symptom däremot fortsatt förhöjda nio månader efter själva händelsen.

Finns det något i studien som har överraskat dig?
– Ja, att pandemin inte tycks ha bidragit till en ökad psykisk ohälsa hos studenter på gruppnivå.

Hur kan din avhandling vara till nytta för patienter?
– En ökad förståelse för möjliga orsaker till psykisk ohälsa hos studenter är viktigt för att kunna förebygga och utveckla effektiva insatser. Exempelvis skulle kortare deadlines kunna ha positiva effekter på studenter som tenderar att prokrastinera.

Text: Maria Rundgren

Läs mer om Fred Johansson
Läs mer om forskning på Sophiahemmet Högskola