Sophiahemmet
Forskning

Kan AI förbättra diabetesvården?

Forskning, Sjukvård, Utbildning, Jun 18, 2021

Fakta om glukosnivåer är viktiga för att kunna ge patienter med typ 2-diabetes anpassade livsstilsråd. I en ny forskningsstudie studeras nu om artificiell intelligens kan bidra till en bättre behandling.

I studien undersöks hur vårdpersonal upplever att mötet med patienter som har typ 2-diabetes utvecklas när personalen får data om glukosnivåer över tid. Detta med hjälp av ett nytt digitalt verktyg baserat på artificiell intelligens, AI.

– Vi ska studera vårdpersonalens erfarenheter av att använda AI som komplement till kontinuerlig mätning av glukos i behandlingen av diabetes, säger Unn-Britt Johansson, professor vid Sophiahemmet Högskola som tillsammans med Försäkringsmottagningen Sophiahemmet genomför projektet.

Under projektet får femtio patienter med typ 2-diabetes bära en sensor för kontinuerlig glukosmätning i fyra veckor. Mätaren läses av flera gånger per dag med en mobiltelefon och efter mätperioden analyseras värdena. Resultatet, tillsammans med en enkät från Nationella diabetesregistret som patienten får fylla i, utgör underlag för dialog mellan patient, läkare och diabetessjuksköterska om egenvård och behandling.

Nytt verktyg, nya möjligheter

Verktyget som används i studien, Digital Diabetes Analytics (DDA), innebär att glukosnivåer analyseras med så kallad AI-teknik. Systemet har byggts med hjälp av algoritmer och maskininlärning baserat på glukosdata från omkring tusen diabetespatienter. Det ger en djup analys och visar bland annat på orsakerna till glukossvängningar.

– Patienterna kan få konkreta individbaserade råd för att hålla svängningarna i schack och en ökad förståelse för vad som påverkar glukosdata, säger Marie Öberg Lindevall, ordförande i Digital Diabetes Analytics som utvecklat verktyget.

Ett pedagogiskt instrument

Personer med typ 2-diabetes gör normalt inte samma systematiska blodsockermätningar som de som har typ 1-diabetes. De som har typ 2-diabetes kontrollerar vanligtvis sitt blodsocker genom att själva sticka sig i fingret. Det kan vara svårt att få en bild över hur glukoshalten ändras över tid och förstå vad som påverkar den.

– Med det här verktyget får patienten ett pedagogiskt instrument med fler värden och en analys utan att sticka sig i fingret. Det förbättrar möjligheterna till egenvård, säger Unn-Britt Johansson.

Hennes förhoppning är att studien ska visa hur nya digitala verktyg kan bidra till att utveckla ett mer systematiskt arbetssätt för patienter med diabetes.

– Vår hypotes är att det förändrar vårdmötet eftersom patienten och vårdpersonalen kan diskutera val av behandling utifrån en individualiserad analys av data. Det ger ökad kvalitet och gör patienterna mer delaktiga i planeringen av vården, säger hon.

Fakta:
Forskningsstudien Användning av digitala visualiseringsverktyg i vårdmötet för personer med typ 2 diabetes – vårdpersonalens erfarenheter, pågår under 2021 och ska resultera i en rapport som presenteras under hösten.
I projektgruppen ingår endokrinolog, diabetessjuksköterska och forskare vid Sophiahemmet.
AI, artificiell intelligens, är en maskins förmåga att visa människoliknande drag, såsom resonerande, inlärning, planering och kreativitet. AI möjliggör för tekniska system att uppfatta sin omgivning, hantera vad de uppfattar och lösa problem.
Maskininlärning innebär att AI-system lär sig genom att systemet exponeras för mer data och nya erfarenheter och just detta system tränas successivt ju mer patient- och hälsodata som registreras.

Läs mer om Sophiahemmet Högskola och om Unn-Britt Johansson.

Text: Marie Skeppstedt
Bild: Karin Boo