Sophiahemmet
Forskning

Historisk dag för Sophiahemmet Högskola

Utbildning, Sep 19, 2023

Nu är det äntligen dags för Sophiahemmet Högskolas första disputation. En historisk händelse och frukten av en lång och målmedveten satsning på forskning och kvalitet.

– Det känns fantastiskt. Nu är vi ett komplett lärosäte med undervisning på alla nivåer, säger en stolt Ingela Rådestad, högskolans dekan för forskning och forskarutbildning.

Det är ett stort steg för Sophiahemmet Högskola att hålla den första egna disputationen. Bakom ligger år av hårt arbete och en grundlig granskning från Universitetskanslersämbetets, UKÄ, sida för att få examinationsrätt på forskarnivå.

– Att vi nu befinner oss här är ett tydligt bevis på vår långsiktiga satsning på forskning och kvalitet, säger Ingela Rådestad.

Försvara sin avhandling

Vid disputationen lägger doktoranden fram och försvarar sin avhandling inför publik. Under flera timmar ställer en opponent detaljerade frågor om avhandlingens innehåll. Efter det ställer betygsnämnden frågor och beslutar om doktoranden är godkänd.

– Under hela forskarutbildningen har doktoranden haft stöd av sina handledare, och avhandlingens kvalitet har blivit granskad genom regelbundna avstämningar, berättar Ingela Rådestad.

Efter godkänd disputation får doktoranden titeln Filosofie doktor i Vårdvetenskap. Många fortsätter som lärare och kombinerar undervisning med forskning. Andra kanske söker en post doc-tjänst i en forskargrupp utomlands eller arbetar inom vården, till exempel som vårdutvecklare.

Sex nya doktorander

I dagsläget har Sophiahemmet Högskola 14 registrerade doktorander. Sju av dem kommer att disputera senare i höst eller i vår.

– Till hösten tar vi in sex nya doktorander. Vi har haft otroligt många sökande till doktorandtjänsterna. Ett tydligt tecken på att vi har gott anseende, säger Ingela Rådestad som konstaterar att behovet av disputerade är stort både i dag och i framtiden.

– Tack vare stödet från Sophiahemmet, ideell förening kan högskolan nu bidra med kompetens som kommer till nytta inom hälso- och sjukvården, avslutar Ingela Rådestad.

Fakta:

• 2017 gav regeringen Sophiahemmet Högskola tillstånd att utfärda licentiatexamen och doktorsexamen inom området Människan i sjukdom, vård och hälsa.
• Universitetskanslersämbetet (UKÄ) hade innan dess tillstyrkt högskolans ansökan efter en omfattande granskning av lärosätets kompetens och forskarmiljö.
• De första doktoranderna antogs till forskarutbildningen hösten 2019 och disputerar nu fyra år senare.
• I höst antas ytterligare sex doktorander till forskarutbildningen.

Läs mer om forskarutbildningen på Sophiahemmet Högskola

Tex: Inger Sundelin
Foto: Karin Boo