Sophiahemmet
Innovation, kvalitet och utveckling

Stöd till läkarbeslut för bättre cancervård

Sophiahemmet, Mar 11, 2019

Ett unikt samarbete mellan två konkurrerande IT-leverantörer har lett till en helt ny digital lösning där primärvårdsläkare får stöd i att göra rätt bedömningar vid misstänkt prostatacancer. Nu pilottestas det tekniska systemet på Husläkarmottagningen Sophiahemmet.

– Beslutsstödet ger oss helt nya möjligheter att bedriva den mest innovativa, säkra vården av högsta kvalitet, något vi på Sophiahemmet ständigt strävar efter, säger Husläkarmottagningen Sophiahemmets verksamhetschef Hilmar Gerber.

Säkrare och mer effektiv vård

Tanken är att de nya digitala lösningarna ska leda till en säkrare och effektivare hälso- sjukvård och socialtjänst. Ett exempel som lyftes vid seminariet är det nya systemet Cambio CDS- Clinical decision support som idag pilottestas på Husläkarmottagningen Sophiahemmet vid fall där prostatacancer misstänks. Systemet har på uppdrag av Regionalt Cancercentrum Stockholm Gotland tagits fram av IT-företaget Cambio vars beslutsstödsystem införlivats i det konkurrerande bolaget CGM:s journalsystem Take Care.

– Vi är otroligt glada över att de här företagen tillsammans har gjort det möjligt för oss att förbättra vården för våra patienter. Om vi ska klara de utmaningar som vi ställs inför i framtidens hälso- och sjukvård måste fler aktörer från olika sektorer samarbeta för att skapa nytta för patienterna, säger Sophiahemmets VD Peter Seger.

En trygghet

För Husläkarmottagningen Sophiahemmet innebär det här en helt ny trygghet. Per automatik får den enskilda läkaren stöd att ställa de mest relevanta frågorna vid misstänkt prostatacancer, för att på så sätt fatta rätt beslut kring fortsatt undersökning och att skriva en väl formulerad remiss. I det här fallet kan det handla om ärftlighet, skelettsmärtor eller problem med att kissa. Även en viktig markör för prostatacancer – det så kallade PSA-värdet – hämtas automatiskt in i systemet. Den samlade vinsten av detta är en mer tidseffektiv och säker vård som gynnar alla inblandade.

– Vi i primärvården har ett brett fält av många medicinska frågeställningar och det är vanligt att vi själva måste söka upp information för att kunna göra korrekta bedömningar. Men nu blir jag som läkare via denna tekniska lösning guidad att direkt ställa de rätta frågorna och formulera bra remisser. Det är en stor vinst för oss alla men inte minst för patienterna, säger Hilmar Gerber.

Kan förbättra hela cancervården

I dag testas det nya beslutssystemen för patienter med misstänkt prostatacancer som är den vanligaste cancerformen för män. Cirka 70 procent av cancerpatienternas utredningar börjar i primärvården och Regionalt Cancercentrum Stockholm Gotland har velat stärka behandling och omhändertagandet av dessa.

Prostatacancer är en av de cancerformer som ingår i de så kallade standardiserade vårdförlopp vilket innebär att patienter som bedöms ha en välgrundad misstanke om sjukdomen ska ingå i denna vårdkedja. Om projektet med beslutsstöd kring prostatacancer faller väl ut kommer detta förmodligen tas fram för fler cancerdiagnoser som omfattas av standardiserade vårdförlopp (idag totalt 31 stycken).

– Det vore fantastiskt om vi skulle kunna använda beslutsstödet för fler cancerdiagnoser men även vid exempelvis stroke eller hjärt-kärlsjukdom. Jag är övertygad om att det både skulle effektivisera vården och förbättra för de drabbade patienterna, säger Hilmar Gerber.

Text och foto: Pia Hultkrantz