Sophiahemmet
Forskning

Sex råd om bättre sömn på sjukhus

Forskning, Jun 17, 2019

Sophiahemmet Högskolas Linda Gellerstedt har ägnat de senaste fem åren åt att forska om patienters sömn när de vårdas på sjukhus. Ett eftersatt område där det finns många förbättringspunkter. Här är Lindas tips för att hantera och förbättra sömnen för inneliggande patienter:

1) Bemötande är A och O – att inge trygghet och att lyssna är en av sjuksköterskans viktigaste uppgifter. Ett bra bemötande främjar även patienternas sömn!

2) Planera och samordna omvårdnaden under natten för att om möjligt minska antalet störande moment.

3) Arbeta och planera omvårdnad efter sömnens fysiologi som bland annat innebär att vi sover i olika cykler. Se till att patienterna får så mycket sammanhängande sömn som möjligt.

4) Inför ljud- och ljusronder på avdelningen och försök att identifiera störande ljud och ljus som
går att minska eller helt ta bort.

5) Arbeta personcentrerat. Be patienterna att berätta hur natten varit istället för att fråga om
de sovit gott.

6) Utse en sömnansvarig sjuksköterska som får möjlighet att fördjupa sig inom området och som kan sprida kunskaper som inspirerar kollegorna.

Linda Gellerstedts disputerar idag med avhandlingen Nursing perspectives on patients’ sleep during hospital care.

Text och foto: Pia Hultkrantz