Sophiahemmet
Sjukvård, råd och hälsa

Rena händer räddar liv

Sjukvård, Sophiahemmet, Maj 7, 2019

God handhygien är det bästa och enklaste sättet att minska spridning av infektioner. På Sophiahemmet gör sjukhusledning och medarbetare allt för att uppmärksamma hygienrutinerna och undvika smitta.

– Vårt övergripande mål är att tillgodose en så hög och jämn vårdkvalitet som över huvud taget är möjligt. Goda hygienregler är en av grundpelarna i det arbetet, säger Caroline Lagerman, kvalitetsutvecklare och hygienansvarig på Sophiahemmet.

I Sverige drabbas varje år 65 000 patienter av infektioner i samband med vårdsituationer. Mellan en tredjedel och hälften av dem hade kunnat förebyggas. Det bästa, och enklaste, sättet att göra det är genom god handhygien.

Efterlevnaden mäts

Socialstyrelsen har utarbetat föreskrifter om basala hygienrutiner och klädregler, BHK, som gäller inom all hälso- och sjukvård. Varje år gör Sveriges kommuner och landsting, SKL, så kallade punktprevalensmätningar (PPM) av hur föreskrifterna följs. Dessutom gör Region Stockholm mätningar ytterligare en gång per år.

Mätningarna går till på så sätt att en medarbetare på en avdelning eller mottagning, oftast hygienombudet, observerar tio personer i åtta punkter. Caroline Lagerman sammanställer sedan resultatet och rapporterar det till ledningen och medarbetarna.

– Vi kan se att följsamheten till BHK här på Sophiahemmet blivit bättre, men den är långt ifrån perfekt, säger hon.

Det är emot hygienreglerna att använda ringar, klockor och armband. Det är även förbjudet med nagellack och konstgjorda naglar. Men det område som det slarvas mest inom är desinfektion av händer före och efter patientnära arbete. Ofta spritas det bara en av gångerna.

Förbättrad följsamhet

Tidigare var följsamheten kring klädreglerna på Sophiahemmet låg. Men efter att under några år ha arbetat intensivt med den frågan är nu följsamheten nästintill 100 procent på varje enhet.

– Sophiahemmet ligger bättre till än landstinget vid varje PPM-mätning. Vilket ändå måste ses som ett gott betyg. Förra året var första gången vi hade tre enheter där följsamheten till BHK var 100 procent vid PPM-mätningen. Nu arbetar vi för att alla ska nå dit, varje dag, inte bara vid mätningarna, säger Caroline Lagerman.

Sophiahemmet arbetar ständigt med att öka medvetenheten om hygienrutinerna. Inte minst viktigt är det att såväl sjukhusledning som avdelningscheferna är involverade och fungerar som goda exempel. Om chefen inte följer klädreglerna – till exempel bär klocka eller privata kläder under läkarrocken – så kommer inte medarbetarna heller följa reglerna.

Test med UV-ljus

Handhygienens dag, som är en internationell kampanj startad av Världshälsoorganisationen, WHO 2009, är ett perfekt tillfälle att påminna om vikten av rena händer och att det förebygger vårdskador.

Den dagen brukar Caroline Lagerman och en kollega från Sophiahemmet Högskola stå utanför sjukhusets matsal och erbjuda alla som passerar att testa sin handhygien. De får gnida sina händer med fluorescerande handsprit och sedan belysa dem i UV-ljus. Då syns det tydligt om något område har missats eller om personen har naglarna målade med genomskinligt nagellack.

De anordnar också en tävling där det gäller att finna fem fel på en sjukhusklädd person som till exempel bär klocka eller målade naglar. Den som har alla rätt kan vinna en lunch.

– Det här är ett lite lekfullt och trevligt sätt att uppmärksamma dagen, samtidigt som det kan ge en tankeställare för många, säger Caroline Lagerman.

Råd för rena händer i vården:
1) Tvätta händerna ofta och använd handsprit före och efter varje patientkontakt.
2) Ta av armbandsur, armband, ringar och liknande.
3) Håll naglarna kortklippta och använd inte nagellack eller konstgjorda naglar.
4) Undersökningshandskar används bara när det är befogat, till exempel vid kontakt med kroppsvätskor. De är bara för engångsbruk och ska bytas mellan varje moment.

Text: Inger Sundelin
Foto: Pia Hultkrantz