Sophiahemmet
Sjukvård, råd och hälsa

Toppresultat för Sophiahemmet i hygienmätning

Sjukvård, Jun 15, 2021

På Sophiahemmet följs basala hygien- och klädregler till punkt och pricka. Det visar vårens nationella mätning i efterlevnad av reglerna. Bakom det fina resultatet ligger ett ständigt pågående förbättringsarbete.

– I år har Hälsocentralen Sophiahemmet nått 100 procents följsamhet till reglerna. Det är full pott och nu gäller det att behålla det fina resultatet också kommande år, säger en stolt verksamhetschef Madeleine Lempke.

Hon förklarar att det är många faktorer som medverkat till det goda resultatet. Bland annat att alla medarbetare gått sjukhusets interna hygienutbildning och att hygienfrågan finns med vid alla arbetsplatsmöten.

– Men lika viktigt är att vi har en kultur som innebär att det är okej att säga till och påminna varandra om vi skulle göra fel.

Minskad infektionsrisk

Att de basala hygien- och klädreglerna, BHK, verkligen följs är grunden för att minska risken för infektioner och smittspridning. Något som blivit tydligt inte minst under pandemin.

Sedan många år tillbaka gör därför Sveriges kommuner och regioner, SKR, regelbundna mätningar för att ta reda på hur reglerna i sjukvården efterlevs. Mätningarna – så kallade punktprevalensmätningar – görs två gånger om året vid samma tidpunkt i hela landet och enligt samma protokoll.

Sjukhusen utför mätningarna själva med hjälp av ett antal speciellt utsedda medarbetare med uppgift att observera hur kollegor följer de basala hygien- och klädreglerna. Åtta mätpunkter ska prickas av i protokollet, fyra gäller hygienrutiner och fyra klädregler. Det handlar till exempel om kortärmad klädsel, att ingen bär smycken och klocka, handtvätt före och efter patientkontakt och att sprita händerna innan skyddshandskar tas på.

Resultaten sammanställs och rapporteras sedan till SKR som i sin tur redovisar läget på både nationell och regional nivå.

– Sophiahemmet brukar alltid få goda resultat, men så höga siffror som vi har fått i år har vi aldrig haft förut, säger Sophiahemmets chefläkare Marie Wickman Chantereau.

100 procent

Sophiahemmets sammanlagda resultat för vårens PPM-mätning blev100 procent korrekta hygienrutiner i samtliga steg och 98 procent korrekta klädregler. Siffrorna kan jämföras med 97 procent respektive 95 procent hösten 2020.

– Förutom att vi har höjt det sammanlagda resultat är det fler enheter än tidigare som nått 100 procent för både hygien- och klädrutiner, säger hon.

Bakom framgångarna ligger ett långvarigt och ständigt pågående arbete, både ute i verksamheterna och på ledningsnivå. Förutom generella utbildnings- och informationsinsatser deltar verksamhetscheferna i regelbundna hygienmöten med kvalitetsansvarig på Sophiahemmet. Marie Wickman Chantereau lyfter också frågan i patientdialoger med olika verksamheter och varje år uppmärksammar Sophiahemmet WHO:s initiativ Handhygiens dag.

– De här frågorna måste uppmärksammas om och om igen för att ständigt vara aktuella, säger Marie Wickman Chantereau.

Enheter som nådde 100 procent i korrekta hygienrutiner:
Husläkarmottagningen Sophiahemmet
Hälsocentralen Sophiahemmet
Försäkringsmottagningen Sophiahemmet
Vårdavdelningen Sophiahemmet
Barnsjukhuset Martina
Ryggkirurgiskt Centrum
GHP Specialisttandläkarna
Neurocampus