Sophiahemmet
Tradition och historia

Patientsäkerhetens dag året om på Sophiahemmet

Sophiahemmet, Sep 17, 2019

I dag den 17 september är det den internationella patientsäkerhetens dag. För Sophiahemmet är det självklart att uppmärksamma detta, eftersom patientsäkerhet alltid varit och är ett prioriterat område.

– Det är något vi arbetar med varje dag hela året, säger Marie Wickman Chantereau, chefläkare och ansvarig för patientsäkerhetsfrågor på Sophiahemmet sjukhus.

Initiativet om den internationella patientsäkerhetens dag kommer från världshälsoorganisationen, WHO, som ett led i arbetet att minska antalet vårdskador. WHO:s långsiktiga mål är att ingen ska skadas i vården, men målet tycks än så länge vara långt borta. Statistik från WHO visar att en av tio patienter inom slutenvård och fyra av tio inom primärvården i världen drabbas av vårdskador årligen. Även i ett utvecklat land som Sverige rapporteras 100 000 vårdskador varje år.

Sophiahemmets prioritet
På Sophiahemmet har man alltid arbetat aktivt med patientsäkerhet. Just nu pågår en mätning av patientsäkerhetskulturen på sjukhuset. Där ställs frågor om medarbetarna till exempel kan prata med sina kollegor och chefer om patientsäkerhet, om de rutiner som finns efterföljs på deras arbetsplats och om medarbetarna vågar påtala brister.

– Min favoritfråga är: ”Skulle du känna dig trygg om en nära anhörig vårdades på den avdelning där du arbetar?” Svarar medarbetarna ja på den frågan så har vi en patientsäker och bra miljö, säger Marie Wickman Chantereau.

När resultatet är sammanställt ska det presenteras för sjukhusledningen och diskuteras i verksamheterna. Inom områden där det konstaterats förbättringsmöjligheter kommer en åtgärdsplan tas fram.

Parallellt genomför Sophiahemmet sjukhus en dialog kring patientsäkerhet med ackrediterade vårdgivare. Detta för att ta reda på hur de arbetar med frågorna – men också för att hitta goda exempel.

Ackreditering och klagomålsystem
Det finns två ytterligare exempel i Sophiahemmets arbete kring patientsäkerhet som Marie Wickman Chantereau speciellt vill lyfta fram. Det ena är ackrediteringen av vårdgivare som sker en gång om året för att säkerställa att den överenskomna kvalitetsnivån hålls. Det andra är det elektroniska klagomålssystem där patienter och anhöriga kan lämna synpunkter på ett säkert sätt via hemsidan.

Redan nu funderar Marie Wickman Chantereau hur Sophiahemmet sjukhus ska uppmärksamma Den Globala Patientsäkerhetsdagen 2020.

– Jag hoppas vi ska kunna vara ute på sjukhuset och prata med medarbetare, patienter och anhöriga om hur vi kan bli ännu bättre på patientsäkerhet, säger hon.

Text: Inger Sundelin