Sophiahemmet
Innovation, kvalitet och utveckling

Kvalitetsarbetet som aldrig blir färdigt

Sjukvård, Apr 23, 2019

Att förenkla och förbättra är målet med den ständiga kvalitetsutvecklingen på Sophiahemmet. Så snart en nivå är nådd höjs ribban och arbetet tar ny fart. Engagemanget bland medarbetarna är stort – alla vill bidra till en ännu bättre verksamhet.

Arne Larsson på Östermalm i Stockholm är en av de första patienterna i landet som testar en ny svensk uppfinning. Ett engångsstasband som ger ett standardiserat tryck och med det rätt blodfyllnad i ådran som används för provtagning. På så sätt minskar risken att någon måste stickas flera gånger.

– Ingreppet gör mindre ont och det är bra att sköterskan slipper leta efter ådrorna, konstaterar Arne Larsson när han får sitt blodprov taget av Clara Zörberl, sjuksköterska på Husläkarmottagningen Sophiahemmet.

Stasbandet är ett konkret exempel på hur Sophiahemmet arbetar med kvalitetsförbättring. I våras fick Hilmar Gerber, verksamhetschef för husläkarmottagningen, en förfrågan om att pilottesta produkten. Han tackade ja direkt och försöket föll så väl ut och Sophiahemmet är nu först i världen med att införa engångsstasbandet som standard vid blodprovstagning i hemsjukvården.

– Vi vill vara med där utvecklingen sker. Innovation är en del av vår tradition. Och som drottning Sophia uttryckte det när hon grundade Sophiahemmet vara ”i takt med tiden”. Det är just vad detta är, säger Hilmar Gerber.

Laparaskopi för operationssköterskor

Även operationsavdelningen arbetar aktivt med kvalitetsarbete. Här har åtta operationssköterskor från Sophiahemmets operationsavdelning och från Ultragyn blivit certifierade i laparoskopi (titthålskirurgi). Det efter att ha genomgått en vidareutbildning anordnad i samarbete med Kirurgkliniken.

Utbildningen bestod av föreläsningar där läkare från Kirurgkliniken talade om laparoskopiskt ljumskbråck, laparoskopisk cholecystektomi (borttagande av gallan) och laparoskopisk obesitas kirurgi (kirurgisk behandling av övervikt) plus ett antal övningar i simulator. Kursen avslutades med examensprov där alla deltagare blev godkända.

– Med vidareutbildningen höjer vi personalens kompetens och ökar kvaliteten på vården som vi ger våra patienter. Vi minskar också risken för komplikationer och sparar tid, säger Silvia Giorgi som är operationssköterska, sektionsledare och utbildningsansvarig på avdelningen.

Det finns en strävan och ett stort önskemål från läkarna vid Kirurgkliniken att det under en operation ska finnas minst en operationssköterska som har kompetens inom laparoskopi. Så det är inte omöjligt att det blir flera utbildningstillfällen.

Nätverksträffar för hållbar kvalitetskultur

Även i universitets- och högskolevärlden har kvalitetsarbete en central plats. Lärosätena måste leva upp till de högt ställda krav som Universitetskanslersämbetet. UKÄ, ställer. Men också av konkurrenskrav är det viktigt att erbjuda en högklassig utbildning.

Sedan minst 20 år finns ett nätverk där företrädare för kvalitetsarbete vid universitet och högskolor regelbundet träffas för att bygga nätverk och dela erfarenheter. Nyligen stod Sophiahemmet Högskola och Gymnastik- och Idrottshögskolan tillsammans värd för årets träff som hade hållbar kvalitetskultur och systematiskt kvalitetsarbete som tema. Under två intensiva dagar delade deltagarna erfarenheter av arbetet under och inför Universitetskanslersämbetets (UKÄ) granskningar av svenska lärosätens kvalitetssäkringsarbete som nu sker.

– Kvalitetsarbete i sig är inget nytt i vår värld, säger Jenni Ann Asplund som är kvalitetssamordnare vid Sophiahemmet Högskola. Det nya här är utveckla och tydliggöra ett system för regelbunden intern kvalitetssäkring där vi systematiskt kan mäta resultat och följa upp våra insatser. Just nu är vårt fokus på att implementera systemet.

Nytt patientenkätsystem

Patientenkätsystem i olika former har funnits på Sophiahemmet i över tio år och mätningar visar att patienterna är mycket nöjda med den vård som erbjuds. Men trots goda resultat finns alltid utrymme för ytterligare förbättringar. Därför har ett nytt patientenkätsystem införts med ett nytt sätt att mäta hur nöjda patienterna är efter ett vårdbesök. Detta görs i samtliga verksamheter i samma digitala verktyg (KeyForCare).

– Patienternas synpunkter är oerhört viktiga för att vi ständigt ska kunna förbättra oss och erbjuda den bästa vården. Vi vill på alla sätt göra det enklare och smidigare för dem att återkoppla sina upplevelser, säger Sophiahemmets chefläkare Marie Wickman Chantereau.

Enkäterna kan besvaras av patienterna på två olika sätt: antingen direkt på surfplattor på vissa mottagningar eller via länk som skickas i ett sms. Svaren sammanställs i veckorapporter som automatiskt skickas via mail till cheferna som i sin tur involverar medarbetarna i förbättringsarbetet.

– Genom att involvera patienterna får vi omedelbar, viktig återkoppling direkt till verksamheterna med konkreta. Vår vision är att leverera vård i världsklass – då måste vi lyssna på patienterna, säger Marie Wickman Chantereau.

Fakta
Högsta möjliga kvalitet har varit Sophiahemmets kännetecken sedan starten för mer än 100 år sedan. Sophiahemmet AB är certifierat enligt senaste ISO-standarderna för ledningssystem för kvalitet och miljö. Fler och fler av Sophiahemmets vårdgivare genomgår också certifiering, nu senast fick Ryggkirurgiskt centrum sitt certifikat. Målet är att samtliga verksamheter inom Sophiahemmet ska vara certifierade enligt senaste standarder.

Varje år ger Sophiahemmet AB ut en kvalitetsredovisning. Den är ett sätt att öppet för patienter, medarbetare, studenter, kunder och övriga intressenter visa hur man arbetar med kvalitet. Interna och externa revisioner görs regelbundet för att för att säkerställa och utveckla kvaliteten i vården. Enskilda vårdgivare som vill arbeta under Sophiahemmets namn måste varje år ackrediteras enligt Sophiahemmets högt ställda kvalitetskrav.

Text: Inger Sundelin, Pia Hultkrantz
Foto: Erik Ardelius, Pia Hultkrantz